Takkar Movie Stills

Directed by Karthik G Krish, Takkar is a drama film starring Siddarth, Divyansha Kaushik, Abhimanyu Singh, Yogi Babu, Munishkanth and RJ Vignesh. Music is by Nivas K Prasanna.

Here is a photo gallery of Takkar movie pics, photos, stills, images and pictures.
 • Takkar Movie Yogi Babu Pictures 17
 • Takkar Movie Yogi Babu Pictures 16
 • Takkar Movie Yogi Babu Pictures 15
 • Takkar Movie Yogi Babu Pictures 14
 • Takkar Movie Yogi Babu Pictures 13
 • Takkar Movie Yogi Babu Pictures 12
 • Takkar Movie Yogi Babu Pictures 11
 • Takkar Movie Yogi Babu Pictures 10
 • Takkar Movie Yogi Babu Pictures 09
 • Takkar Movie Yogi Babu Pictures 08
 • Takkar Movie Yogi Babu Pictures 07
 • Takkar Movie Yogi Babu Pictures 06
 • Takkar Movie Yogi Babu Pictures 05
 • Takkar Movie Yogi Babu Pictures 04
 • Takkar Movie Yogi Babu Pictures 03
 • Takkar Movie Yogi Babu Pictures 02
 • Takkar Movie Yogi Babu Pictures 01
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 53
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 52
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 51
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 50
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 49
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 48
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 47
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 46
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 45
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 44
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 43
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 42
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 41
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 40
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 39
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 38
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 37
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 36
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 35
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 34
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 33
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 32
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 31
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 30
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 29
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 28
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 27
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 26
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 25
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 24
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 23
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 22
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 21
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 20
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 19
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 18
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 17
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 16
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 15
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 14
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 13
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 12
 • Takkar Movie Photoshoot Stills 11